Obrót z krajami spoza UE


Oferujemy:

przygotowanie dokumentów do odprawy celnej w celu objęcia towaru procedurą celną:

 • dopuszczenie do obrotu
 • tranzyt na karnecie TIR
 • uszlachetnianie czynne
 • uszlachetnianie bierne
 • odprawa czasowa
 • wywóz
 • tranzyt T1
 • karnet ATA

przygotowanie dokumentów i dokonywanie zgłoszeń w celu nadania towarom innego przeznaczenia celnego:

 • powrotny wywóz poza obszar celny
 • zniszczenie towaru
 • zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa,

dokonywanie zgłoszeń celnych na mocy udzielonego upoważnienia

przygotowanie, dokumentowanie pochodzenia i legalizacja świadectwa przewozowego EUR1

doradztwo celne i składanie wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne:

 • odwołania
 • zwolnienia z należności celnych
 • postępowanie stosowne do przepisów działu IV ustawy „Ordynacja Podatkowa”
 • zrzeczenie się na rzecz skarbu państwa